Kníže Václav

Přemyslovská knížata postupně rozšiřovala bojem, dohodou i sňatkem svou vládu na další území. Velký význam mělo pro zemi přijetí křesťanství, protože sem přicházeli kněží a mniši, kteří uměli číst a psát. Přinášeli s sebou první knihy. V roce 924 se ujal vlády velmi schopný a vzdělaný kníže Václav. Zavázal se odvádět německému panovníkovi poplatek za mír. Tím zajistil pro obyvatele země klid a mír. Lidé žili převážně v nížinách kolem velkých řek. Ostatní oblasti porostlé rozsáhlými lesy byly téměř pusté. Stará hradiště na výšinách se postupně proměňovala v pevné kamenné hrady. Kolem nich rostly tržní osady s řemeslníky a obchodníky.

Václav se narodil kolem roku 895, tedy v době, kdy zemřel jeho děd, kníže Bořivoj. Jeho otcem byl kníže Vratislav, matkou kněžna Drahomíra. Na otcovo přání se chlapcovy výchovy ujala babička Ludmila. Pod jejím vedením se Václav naučil číst a psát. To tenkrát uměl málokdo. Další vzdělání údajně získal na první církevní škole v Čechách, na hradišti Budeč. V roce 921 nečekaně umírá jeho otec. Jako prvorozený syn se Václav měl ujmout knížecího stolce, vlády se však zmocnila jeho matka Drahomíra. Bála se, že ztratí vliv na své syny a přijde o získanou moc, proto začala ihned likvidovat své protivníky. Mezi prvními dala zavraždit kněžnu Ludmilu. Roku 924 byla Drahomíra svržena a vlády se konečně ujal Václav. Vždy pomáhal potřebným, zejména chudým a nemocným. Získával si na jedné straně sympatie, na straně druhé se setkával s odporem namířeným k omezování jeho moci.