Konstantin a Metoděj

Oba bratři pocházeli ze Soluně ležící na území dnešního Řecka. Starší Metoděj byl původně světským úředníkem a do kněžského stavu vstoupil teprve v pozdějším věku. Dočkal se vysvěcení na arcibiskupa. Mladší Konstantin byl knězem, zabýval se filosofií a ovládal řadu cizích jazyků: řečtinu, latinu, arabštinu, hebrejštinu. Konstantin po odchodu z Velké Moravy vstoupil v Římě do kláštera, kde přijal jméno Cyril, a brzy poté zemřel.

Cyril a Metoděj byli v roce 1980 apoštolským listem papeže Jana Pavla II. prohlášeni za spolupatrony Evropy (vedle svatého Benedikta), protože patřili mezi největšímisionáře křesťanstva. Tento čin měl přispět k zahlazení staletého církevního rozkolu mezi Východem a Západem, tedy mezi Cařihradem a Římem.