Svatopluk

Za vlády Svatopluka se stala Velkomoravská říše skutečnou středoevropskou velmocí. Kromě Moravy, Čech a Slovenska k ní patřila i velká část dnešního Maďarska a také oblasti v jižním Polsku. Závislost na Svatoplukovi uznávali dokonce Polabští Slované. Země se rozvíjela i hospodářsky, vzkvétalo zemědělství, obchod a řemesla. Hlavním centrem výroby a obchodu byl bájný Velehrad – nejspíš dnešní Staré Město u Uherského Hradiště. Svatopluk na sklonku svého třiadvacetiletého panování nabádal své syny k bratrské lásce a svornosti:
Dobře věděl, co jim řekne, neboť si rozhovor dobře promyslel. Synové se rozestavili u jeho lůžka a znepokojeni očekávali, co jim chce otec sdělit.
„Je mi chlapci už delší dobu zle. Nevím, jak dlouho ještě pobudu na tomto světě. Dobře tedy poslouchejte, co vám chci říct.“
„Posloucháme otče,“ vydechli všichni tři synové.
„Celá naše říše je obklopena nepřáteli. Zatím z nás mají strach, ale dostávám zprávy, které nevěští nic dobrého. U řeky Tisy se usadil divný národ. Těmto lidem říkají Maďarové. Mají rychlé koně a bojují nezvyklým způsobem,“ hovořil kníže tichým hlasem.
„Jsme přece silnější než nějací divoši na koních. Pošli nás otče proti nim a my jim ukážeme sílu Moravanů.“ A hoši se již domlouvají mezi sebou, který z nich vyrazí s armádou k řece Tise.
„Nikam moji synové nespěchejte. Není třeba, abychom vyráželi s armádou, ale musíme být ostražití. Také český kníže Bořivoj se domlouvá s Němci. Je už starý a proti nám nic nepodnikne, protože se mi před lety zavázal a od té doby svůj závazek plní. Ovšem Spytihněv s Vratislavem by mohli být nebezpeční a spolu s Němci proti nám vytáhnout, jakmile by nastal příhodný okamžik. Sami vidíte, že situace není jednoduchá. Proto dobře poslouchejte. Už mi moc života nezbývá a vláda v zemi brzy přejde na vás. Často jsem vám vyprávěl, co se dělo po smrti krále Ludvíka. Jak se jeho říše málem rozpadla, protože se jeho synové nedokázali spolu dohodnout. Abyste tomu porozuměli, připravil jsem pro vás zkoušku síly.“
Svatopluk vzal do rukou tři svázané pruty a položil je před sebe. „Zde vidíte tři svázané pruty. Kdo z vás je zlomí, převezme po mně vládu. Začni ty Mojmíre.“
Všichni tři synové se postupně snažili přelomit pruty, ale marně. Nikomu se úkol nezdařil. Vrátili je tedy otci. Svatopluk je rozvázal a podal každému ze synů jeden prut. „Nyní zkuste zlomit každý svůj prut.“
Synové se rozesmáli. Tento úkol byl snadný. A opravdu se to všem třem lehce podařilo.
„Vidíte, že i ten nejslabší z vás druhý úkol snadno splnil. Proto si dobře pamatujte, že zůstanete-li spolu, nepřátelé vás nikdy nepřemohou. Budete-li se však navzájem hádat, vaše moc bude zlomena tak snadno, jako vy jste zlomili jeden prut.“
Svatoplukovi synové si ponaučení k srdci nevzali. Po smrti knížete se nedokázali vyhnout vzájemným sporům a to říši oslabovalo. Ještě za jejich života byla Velká Morava rozvrácena nájezdy maďarských kočovných kmenů a kolem roku 906 se rozpadla. Čechy a Morava se začaly vyvíjet samostatně. Východní část Velké Moravy, Slovensko, se stalo až do roku 1918 součástí Uher.