Vznik křesťanství

Křesťanství vzniklo v 1. století v římské říši. Postupně se šířilo, i když byli křesťané zpočátku pronásledováni. Později se křesťanství stalo státním náboženstvím.

Od 4. století byla církev rozdělena a měla dvě střediska – Řím a Konstantinopol. Katolická církev postupně upevňovala svou moc a pomocí římského papeže zasahovala do rozhodování knížat, králů i císařů. Hlásila, že všichni panují jen z boží milosti.

Pohanům křesťanství přineslo vzdělanost, nové mravní a kulturní hodnoty. Zakladatelem křesťanského náboženství byl Ježíš Kristus. Křesťané věří jen v jednoho Boha, který je věčný a vševědoucí.

Ježíš hlásal, že lidé si mají pomáhat a řídit se božími přikázáními. Ta ukládala, že lidé mají milovat Boha i své bližní, nezabíjet jiné lidi, ctít rodiče, nekrást, nelhat a nezávidět. Hlavní myšlenky křesťanství jsou shrnuty v bibli. Mezi lidmi je šíří kněží.