Zasedání městské rady

0846Třicetiletou válkou se změnil obraz měst. Výrazně klesl počet jejich obyvatel. Řemeslníci a kupci v menších městech měli vlastní hospodářství, chovali krávy, prasata i drůbež. Za městskými hradbami obdělávali pole, louky a zahrady. Vedle nich tvořili obyvatele měst lékaři, lékárníci, advokáti, písaři, kněží, řeholníci, učitelé, studenti, tovaryši, sluhové, děvečky a početná městská chudina. Málo se dbalo na hygienu, proto zde často propukaly morové epidemie. Průměrný věk byl tehdy kolem 23 let. Péče o chudé a nemocné neexistovala. Lékařská péče se nacházela na špatné úrovni. Až jedna třetina narozených dětí se nedožila jednoho roku.

vlevo